Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze.

1.     Wobec planowanego organizowania i finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) w placówkach oświatowych zajęć dodatkowych w zakresie edukacji seksualnej, przypominamy, że wychowanie dzieci i młodzieży jest przede wszystkim prawem i obowiązkiem rodziców. Natomiast zadaniem szkoły jest ich wspieranie zgodnie z zasadą pomocniczości. (…) Wdrażanie edukacji seksualnej ma być oparte na standardach WHO, uwzględniających etapy 0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15 i więcej lat (…). Zachęcamy, by rodzice, chcąc uchronić swoje dzieci przed deprawacją, na początku roku szkolnego składali wychowawcom w klasach i przedszkolach specjalne oświadczenie, w którym nie wyrażają zgody na to, by ich dziecko uczestniczyło w jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach związanych z szeroko rozumianą edukacją seksualną.

POBIERZOŚWIADCZENIE