Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP dotyczące szczepionek.

/streszczenie/

Wobec szerokich dyskusji społecznych Zespół przygotował stanowisko na temat szczepionek, w oparciu o współczesny stan wiedzy medycznej i w świetle tradycyjnego nauczania Magisterium Kościoła oraz katolickiej teologii moralnej.

Wyjaśnia poruszane niekiedy problemy szkodliwości szczepionek oraz ocenę korzystania ze szczepionek przygotowanych na bazie płodowych linii komórkowych podkreślając, że nie wszystkie szczepionki korzystały z tej technologii. Mając na uwadze moralnie istotny problem związku szczepionek z aborcją, wskazuje na trzy stopnie odpowiedzialności:

1) ciężka odpowiedzialność moralna z tytułu aborcji przeprowadzonej „sposób zamierzony jako cel lub środek”;

2) ciężka odpowiedzialność z tytułu wykorzystania „materiału biologicznego” pochodzącego z płodów abortowanych w produkcji omawianych szczepionek. W tym przypadku aborcja stanowi nieodłączne ogniwo w osiągnięciu tych szczepionek, a tym samym zawiera w sobie akceptację aborcji jako czynu potrzebnego i przynoszącego korzystny efekt;

3) warunkowa odpowiedzialność osób korzystających z tych szczepionek. Nie ponoszą winy osoby, które są przeciwne aborcji i przemysłowemu wykorzystaniu ludzkiego materiału biologicznego, a także nie uczestniczą w procesie produkcyjnym tych szczepionek. Osoby te mogą jednak korzystać z tych szczepionek w trosce o swoje życie czy zdrowie. Osoby takie byłyby jednak winne moralnego poparcia dla tych szczepionek, technologii ich produkcji, jeżeli by je przyjmowały, mając do dyspozycji inne szczepionki wolne od powyższych zastrzeżeń.

W dalszej części dokument przypomina o indywidualnej i społecznej odpowiedzialności każdej osoby. To ona w swym sumieniu musi roztropnie podejmować odpowiedzialne decyzje, gdyż to ostatecznie ona ponosi odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie, a często również za zdrowie innych osób.

Dokument nie lekceważy różnych zagrożeń, które są cytowane w kompetentnych opiniach czy wskazywane przez samych producentów szczepionek. Celem uniknięcia tych zagrożeń lub ich istotnego złagodzenia, korzystanie ze szczepionek, decyzja o ich przyjęciu, winna być konsultowana z kompetentnym lekarzem. Dotyczy to zwłaszcza osób obciążonych przez określone choroby.