Rekolekcje i Kapituła FZŚ Regionu Olsztyńskiego.

W dniach od 7 do 9 sierpnia 2020 r. w Gietrzwałdzie odbyły się doroczne rekolekcje, podczas których przeprowadzono X Kapitułę sprawozdawczo – wyborcza i wizytację pastersko – braterską Regionu Olsztyńskiego. Rekolekcje głosił asystent regionu o. Piotr. Myślą przewodnią było hasło: „Eucharystia, nasze chrześcijańskie i franciszkańskie uświęcenie”. Na rekolekcje przybyło wiele sióstr i braci ze wspólnot miejscowych w regionie. Towarzyszyli nam również dostojni goście a mianowicie: ojciec Zdzisław Gogola OFMConv – Asystent Narodowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce i brat Antoni Urban – zastępca Przełożonej Narodowej siostry Emilii Nogaj. Podczas rekolekcji o. Piotr odniósł się do przeżywania i celebrowania Eucharystii przez trzech franciszkanów: świętego Franciszka, świętego ojca Pio i świętego Honorata Koźmińskiego. Można stwierdzić, że dla tych świętych franciszkańskich eucharystia jest sakramentem odkupienia. Jest realną obecnością żywego Boga, podczas której mocą Ducha Świętego dokonuje się ofiara zbawienia i odkupienia Msza święta jest powtórzeniem tego, co Pan Jezus uczynił w Wieczerniku i powiedział do apostołów- „To czyńcie na moją pamiątkę”. O. Piotr podkreślił, że Ci święci celebrowali Mszę Świętą w sposób niezwykły, rzeczywisty, jak gdyby realnie uczestniczyli w ofierze Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Okazywali wielki szacunek, wszelką cześć Najświętszemu Ciału i Krwi Syna Bożego, a także podziw dla uniżenia się Boga. Odbywa się to także i dziś na chrześcijańskich ołtarzach całego świata podczas Ofiary Eucharystycznej, a kapłani są narzędziami w ręku Boga.
Asystent Regionu Olsztyńskiego poruszył wiele zagadnień i myśli wynikających z życia i pismach owych świętych. Między innymi mówił, żebyśmy mieli świadomość w jak świętej i zbawiennej, przepojonej miłością Boga do ludzi Ofierze, uczestniczymy, a która jest – „drogą” – ku świętości. Jest to wielka tajemnica naszej wiary. W piątkowe popołudnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, którą zakończyliśmy koronką do Bożego Miłosierdzia. Po kolacji odbyła się wizytacja pastersko – braterska, którą przeprowadził brat Antoni Urban przy asyście duchowej ojca Zdzisława Gogoli OFMConv – Asystenta Narodowego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a także przy udziale członków Rady Regionu Olsztyńskiego.
W sobotę, 8 sierpnia 2020 r., wszyscy udaliśmy się na Eucharystię, której przewodniczył ojciec Zdzisław Gogola OFMCon , a koncelebrował o. Piotr w intencji Kapituły. Mottem X Kapituły było zdanie z psalmu 40(39) 9a „Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę”. W wyborach uczestniczył ojciec Zdzisław Gogola OFMConv, o. Piotr, oraz brat Antoni Urban zastępca Przełożonej Narodowej s. Emilii Nogaj, Rada Regionu Olsztyńskiego, przełożeni wspólnot miejscowych Regionu Olsztyńskiego wraz z delegatami. Na wstępie wszystkich powitała siostra Barbara Liminowicz– przełożona franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Olsztyńskiego. Przekazano zgromadzonym życzenia błogosławieństwa przesłane przez Arcybiskupa Metropolii Warmińskiej Józefa Górzyńskiego, biskupa elbląskiego Jacka Jezierskiego, oraz Ministra Prowincjalnego Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gdańsku ojca Wojciecha Kuliga. Po swoim wystąpieniu siostra przełożona oddała głos bratu Antoniemu Urbanowi zastępcy Przełożonej Narodowej, który od tej chwili przewodniczył Kapitule. Po odczytaniu sprawozdań rozwinęła się dyskusja nad działalnością Rady Regionu Olsztyńskiego w czasie trzyletniej kadencji. W dalszym toku zgromadzenia, brat Antoni zabrał głos odnosząc się do tematów poruszanych w sprawozdaniach i wystąpieniach. Na zakończenie podziękował ustępującej Radzie Regionu za jej służbę i pracę na rzecz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Po obiedzie przystąpiono do sesji wyborczej Kapituły. Na wstępie odmówiono modlitwę z Rytuału i odśpiewano hymn do Ducha Świętego, zatwierdzono regulamin wyborów i przystąpiono do podawania kandydatur i głosowania. Poprzez tajne głosowanie na następną kadencję pozostała siostra Barbara Liminowicz. Zastępcą przełożonej została siostra Alicja Bosiacka. W dalszej części dokonano wyboru Radnych do Rady Regionu poprzez tajne głosowanie . Brat Antoni Urban zatwierdził wybory. Po modlitwie i błogosławieństwie ojców nowej Radzie Regionu Olsztyńskiego udaliśmy się na zewnątrz Domu rekolekcyjnego zrobić pamiątkowe zdjęcie. Humorystycznym akcentem był widok białego dymu ulatniającego się z komina Domu Rekolekcyjnego. Z radością uznaliśmy, że wybory zostały zakończone. O godzinie 21.00 jak co dzień poszliśmy do sanktuarium na Apel Maryjny. W niedzielę w kaplicy wspólnie odmówiliśmy modlitwy poranne i jutrznię przy relikwiach świętego Jana Pawła II i błogosławionej Anieli Salawy – patronki Franciszkanów Świeckich w Polsce, którzy towarzyszyli nam w relikwiach podczas rekolekcji. Na niedzielnej mszy świętej dwie siostry z Kętrzyna przystąpiły do Profesji wieczystych, co było dla nas przyczyną wielkiej radości. Podczas rekolekcji nie zabrakło uciechy ze wspólnego obcowania ze sobą. Było to prawdziwie braterskie spotkanie. Serdecznie dziękujemy siostrze Emilii Nogaj – Przełożonej Narodowej, że przyczyniła się do przeprowadzenie rekolekcji i Kapituły w tym trudnym czasie i pomogła nam to zorganizować. Dziękuje całej Radzie Narodowej. Bardzo dziękujemy Asystentowi Narodowemu ojcu Zdzisławowi Gogoli OFMConv za ciepłe i wzmacniające słowa oraz za trud pokonania sześciuset kilometrów, żeby być z nami. Bardzo dziękujemy o. Piotrowi, naszemu Asystentowi Regionalnemu i rekolekcjoniście za głoszenie prawdy o Jezusie Chrystusie ukrytym podczas Eucharystii, jako Najdroższym Ciele i Przenajświętszej Jego krwi. Ojcu rekolekcjoniście obiecaliśmy modlitwę. Na potwierdzenie tego wręczyliśmy „Margaretkę”, czyli codzienną modlitwę za kapłanów. Bratu Antoniemu, dziękujemy, że z wielkim zaangażowaniem przeprowadził Kapitułę i uczestniczył w naszych rekolekcjach.
Składam serdeczne podziękowania Siostrom i Braciom, którzy uczestniczyli w naszym spotkaniu, a także dziękuję tym, którzy z różnych przyczyn przybyć nie mogli.
Największe podziękowania składam Panu Bogu i Matce Przenajświętszej.

Nieśmy światu Pokój i Dobro.

s. Barbara Liminowicz OFS

Zdjęcia zobacz – TU. (Fot. FZŚ)