Reguła Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

Reguła Zakonu Rycerzy Jana Pawła II – streszczenie PDF Drukuj Email

W niedzielę 2 marca serdecznie zapraszamy mężczyzn na spotkanie z Wielkim Rycerzem i Rycerzami Zakonu Jana Pawła II.

Mamy nadzieję, że przy naszym klasztorze powstanie chorągiew tego Zakonu jako żywy pomnik Jana Pawła II.

Spotkanie rozpoczniemy w kościele o godz. 15.00 Adoracją i koronką do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy!

Warto posłuchać – kliknij poniżej!

O Rycerzach Jana Pawła II

[vsw id=”4XfYrD8Jn4w” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

 

W dniu beatyfikacji naszego Wielce Czcigodnego Patrona – Ojca Świętego Jana Pawła II, z radością prezentujemy streszczoną wersję opracowywanej Reguły Zakonu Zakonu Rycerzy Jana Pawła II – Canon Ordonis Militiae Joanni Pauli II, który powstał  – jak czytamy we wstępie – jako swoiste żywe wotum dziękczynne za dar beatyfikacji i pontyfikatu umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Poniżej streszczona treść Reguły Zakonu złożona u grobu Błogosławionego Jana Pawła II:

 

Reguła Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

(Canon Ordinis Militiae Joanni Pauli II)

(streszczenie)

Wstęp

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (Ordo Militiae Joanni Pauli II) jako program formacyjny dla mężczyzn – katolików świeckich – powstał jako swoiste żywe wotum wdzięczności za dar beatyfikacji i pontyfikatu umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego.

Cele

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona – Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym.

Rycerze Zakonu Rycerzy Jana Pawła II chcą realizować ten cel poprzez zaangażowanie i aktywność w dziele nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania.

Dlatego też podejmując trudu dążenia do świętości – zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego – Bracia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II będą dążyć do:

 1. umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej
 2. rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego
 3. rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy,
 4. wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi,
 5. dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia ukierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie.

Organizacja

Organizacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła jaką jest parafia w której, Ci Bracia Rycerze, którzy koncentrują w niej swe życie religijne tworzą Chorągiew.

Wyższymi jednostkami organizacyjnymi Zakonu są: Komandoria organizująca życie Zakonu na terenie danej Diecezji oraz Prowincja Krajowa organizująca życie zakonu na terenie danego kraju. Na czele całego Zakonu stoi Generał Zakonu z Radą Generalną.

Chorągiew może utworzyć co najmniej sześciu Braci przy akceptacji proboszcza miejsca, który z urzędu będzie pełnił funkcję jej kapelana lub wyznaczy innego księdza do wypełnienia tej roli.

Nazwa Chorągwi nosi nazwę patrona parafii.

Każdą nową Chorągiew powołuje do życia Generał od którego otrzymuje ona sztandar narodowy, którego pielęgnowanie i prezentowanie podczas uroczystości, jest jednym z głównych zadań Chorągwi.

Członkowie Chorągwi, wybierają spośród siebie na roczną kadencję oficerów, będących władzą wykonawczą Chorągwi: Wielkiego Rycerza, Kanclerza i Skarbnika.

Komandoria – tworzą ją wszystkie Chorągwie działające na terenie danej Diecezji, a na jej czele stoi wybierany na trzy lata Komandor, odpowiadający za kontakty z Biskupem diecezjalnym i koordynowanie działań rycerstwa w danej diecezji.

Prowincja Krajowa – tworzą ją wszystkie Komandorie działające na terytorium danego kraju, a na jej czele stoi wybierany na cztery lata Prowincjał, odpowiadający za kontakty z Konferencją Episkopatu danego kraju i koordynowanie działań rycerstwa w całej Prowincji.

Rada Generalna (Generalat) – tworzą ją wszyscy Prowincjałowie Krajowi. Na jej czele stoi wybierany bez ograniczenia kadencyjnością Generał, który kieruje całym Zakonem.

Rycerze poszczególnych chorągwi podlegają sądownictwu zakonnemu sprawowanemu przez daną Chorągiew działającą pod przewodnictwem Wielkiego Rycerza – analogicznie w Komandorii, Prowincji Krajowej i Generalacie.

Przyjmowanie do Rycerstwa

Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego. Po akceptacji przez daną Chorągiew i odbyciu stażu kandydackiego (wyłączeni są z niego założyciele chorągwi) zostaje zaprzysiężony przez Kapelana ślubując na flagę narodową:

Ślubuję uroczyście jako Rycerz Zakonu Rycerzy Jana Pawła II wierność Bogu, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie! Ślubuję wytrwać w wierze oraz nauce świętego Kościoła Rzymskokatolickiego! Poznawać i propagować nauczanie Jana Pawła II, nie szczędzić sił w pomocy dla słabych i potrzebujących w służbie Kościoła i Ojczyzny! Ślubuję również przestrzegać reguły Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Tak mi dopomóż Bóg!

Zaprzysiężenie łączymy z uczestnictwem we Mszy Świętej i przyjęciem Eucharystii. Podczas zaprzysiężenia kandydat otrzymuje pobłogosławiony przez Kapelana poświęcony Różaniec, Regułę Zakonną i mucet.

Rycerskie chryzmaty i duchowość

Rycerskie chryzmaty są zarazem kolejnymi stopniami rycerskimi i nadawane są na koniec roku bratniego po spełnieniu określonych warunków i wypełnieniu rycerskich zobowiązań przyjętych w trakcie roku bratniego.

 1. Wiara – wiąże się z pogłębianiem życia religijnego i rozwijaniem ducha adoracji i modlitwy – zwłaszcza różańcowej.
 2. Miłosierdzie – wiąże się z rozwijaniem duchowości miłosierdzia i uczestnictwem w rycerskich akcjach miłosierdzia.
 3. Solidarność – wiąże się z uczestnictwem w rycerskiej pracy na rzecz Kościoła i pomocy braterskiej.
 4. Patriotyzm – wiąże się z upowszechnianiem wartości i postaw o charakterze patriotycznym.

W procesie kształtowania duchowości rycerskiej zaleca się aby modlitwy rycerskie obejmowały intencje za współbraci zakonnych i dobro Zakonu. Dodatkowo zachęca się Braci Rycerzy do codziennej lektury Pisma Świętego, pism Jana Pawła II oraz regularnego uczestnictwa we Mszy Świętej i możliwie częstej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Szczególnej uwadze modlitewnej poleca się modlitwę codzienną za wstawiennictwem Jana Pawła II, modlitwę różańcową, a także Anioł Pański, Koronkę do Miłosierdzia Bożego i rachunek sumienia;

Okazję do zwiększenia codziennej aktywności Braci Rycerzy niosą następujące święta:

 • 11 lutego – Światowy Dzień Chorego obchodzony we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Rycerze zachęcani są w tym dniu do organizacji szczególnych akcji miłosierdzia.
 • 25 marca – Światowy Dzień Świętości Życia obchodzony we wspomnienie – Rycerze zachęcani są w tym dniu do organizacji i uczestnictwa w akcjach związanych z ochroną życia ludzkiego.
 • 2 kwietnia – Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II – Rycerze zachęcani są w tym dniu do organizowania uroczystości ku czci Patrona i upowszechniania Jego nauczania
 • 18 maja – Rocznica urodzin papieża Jana Pawła II – Rycerze zachęcani są w tym dniu do organizowania uroczystości ku czci Patrona i upowszechniania Jego nauczania
 • 22 października – święto patronalne Jana Pawła II – Rycerze zachęcani są w tym dniu do organizowania uroczystości ku czci Patrona i upowszechniania Jego nauczania
 • Boże Ciało, Droga Krzyżowa oraz inne uroczystości kościelne  – Rycerze zachęcani są w tym dniu do aktywnego uczestnictwa w liturgii kościelnej

Symbolika i ceremoniał Rycerski

Godłem Zakonu jest stylizowany herb papieski Jana Pawła II (obramowana na złoto czarna tarcza herbowa ze złotym krzyżem łacińskim przesuniętym w lewo oraz złotą literą „M” w prawym dolnym rogu tarczy oznaczającą Maryję Matkę Bożą).

Zawołaniem rycerskim jest zwrot: Vivat Iesus!, a odzewem: Totus Tuus! Podkreślana jest w ten sposób ciągła gotowość oddawania chwały naszemu Panu i zawierzania swego losu Najświętszej Maryi Pannie, na wzór życia rycerskiego patrona – Jana Pawła II.

Ceremonialnym strojem Rycerzy jest czarny mucet z żółtą lamówką i godłem Zakonu noszonym na przedzie i tyle.  Rycerzom czwartego stopnia przysługuje noszenie ryngrafu.

Na co dzień, Rycerzom przysługuje prawo noszenia stylizowanego znaczka przedstawiającego godło zakonu.

Rok bratni rozpoczyna się z początkiem roku kościelnego.  Każda Chorągiew parafialna winna zbierać się przynajmniej raz w miesiącu. Spotkanie winno rozpoczynać się lub kończyć uczestnictwem we Mszy Świętej.

Miejsce posiedzeń Chorągwi, Komandorii, Prowincji Krajowej i Generaliatu oraz sposób prowadzenia obrad określa szczegółowo Reguła Zakonu i inne rozporządzenia lub regulaminy. Udział w zebraniu jest jawny tylko dla Braci Rycerzy oraz duchownych.

Uczestnicząc w uroczystościach kościelnych lub patriotycznych, Rycerz z dumą nosi swój strój i insygnia pamiętając, że reprezentuje innych Rycerzy zgromadzonych pod zaszczytnym znakiem Papieża Jana Pawła II.

Status Kapelanów i osób duchownych

Osoby duchowne Kościoła Katolickiego z racji swego statusu są traktowane przez Braci Rycerzy jako honorowi członkowie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II o najwyższym stopniu członkowskim, którym należy się od braci rycerzy szczególny szacunek i respekt. Kapelan Rycerzy jako najwyższy autorytet moralny w danej Chorągwi, ma pełne prawo do formowania duchowości powierzonych sobie Rycerzy i wygłaszania wiążących ich w tym zakresie opinii.

Każdy Rycerz jest szczególnie zobowiązany do odważnego wspierania osób duchownych w ich posłudze duszpasterskiej i odważnego stawania w obronie kapłanów gdy zajdzie taka potrzeba.

Wyznając zasadę, że nadgorliwość nie jest rzeczą słuszną, Bracia Rycerze powinni każdorazowo uzyskać akceptację swoich działań od Proboszcza parafii na terenie, której działają lub od Księdza Kapelana.

Jednym z efektów działalności Rycerzy, powinno być budowanie wśród osób duchownych poczucia, że na Rycerzy Jana Pawła II zawsze można liczyć – jak na prawe ramię Kościoła.

Cyt. za http://www.totustuus.net.pl/index.php/rycerze/regua/666-regua-zakonu-rycerzy-jana-pawa-ii-streszczenie