Franciszkański Zakon Świeckich

 III ZAKON ŚW. FRANCISZKA/ORDO FRANCISCANUS SAECULARIS – OFS/FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Początki franciszkańskiego zakonu

Św. Franciszek z Asyżu niezwykle wyraźnie żył Ewangelią, która stała się formą życia, sposobem na życie. Święty nie tylko zachowywał Ewangelie, co do przepisów, ale przede wszystkim żył nią, karmił się nią na co dzień. Dzięki Ewangelii spotykał Chrystusa jako kogoś bliskiego, doświadczając. W Ewangelii widział też jasną drogę bycia z Chrystusem.  Ta wielka więź z Jezusem przyciągała nie tylko osoby, które chciały zostać zakonnikami, ale które pragnęły żyć Ewangelią także  w rodzinie. Franciszek będąc bardzo natchnionym człowiekiem, rozpoczął ruch życia pokutnego (pokuta jako życie ciągłym nawróceniem) dla osób świeckich, który obecnie stanowi ogromna rzesza ludzi starszych i młodszych, pragnących żyć Ewangelią.

Obecną regułę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich zatwierdził Papież Paweł VI w 1978 r.

Kim są członkowie tej wspólnoty zakonnej?

Jak siostry i bracia zakonu św. Franciszka na różnych drogach realizują swoje powołanie, podobnie czynią to członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, żyjąc w rodzinie, troszcząc się o to, by żyć wśród ludzi szlachetnie i rzetelnie wypełniać swoje obowiązki wobec Kościoła i społeczeństwa.

Związanie się ze wspólnotą zakonną

Po pewnym okresie czasu przeznaczonego na poznanie zasad życia zakonnego, kandydaci wiążą się z zakonem przez złożenie przyrzeczeń. Przyrzekają żyć według Ewangelii Jezusa Chrystusa starając się codziennie znaleźć czas na modlitwę, czytanie Pisma Świętego, słowem, czynem i życiem, świadczyć o swojej wierze.

Współodpowiedzialność za pokój na świecie

„Pan niech obdarzy was swoim pokojem”

To pozdrowienie nie było dla Franciszka tylko formalnością. Życzył innym Bozego Pokoju, troszcząc się przede wszystkim o życie w serdecznej więzi z Bogiem i wprowadzenie pokoju pomiędzy ludzi.

Braterska więź wspólnoty

Przejawia się życiem według zasad franciszkańskiej duchowości, która pomaga członkom Franciszkańskiego Zakonu Świeckich naśladować Chrystusa w ich codziennym postępowaniu znajdując wsparcie w modlitwie, we wspólnych rozmowach i braterskich spotkaniach. Dlatego też, członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, pojedynczo lub wspólnotowo podejmują różne zadania. Współpracują na polu charytatywnym, sprawiedliwości społecznej, zabiegają o utrwalenie pokoju, troszczą się o uszanowanie bogactwa przyrody i udzielają się w innych dziełach społecznych. Od czasu, kiedy to Jan Paweł II w 1986 r. zapoczątkował wspólne spotkania różnych religii, Franciszkański Zakon Świeckich modlitwą i przykładem życia współdziała w utrwalaniu pokoju na świecie.

Struktury zakonu

Franciszkański Zakon Świeckich jest rozpowszechniony na całym świecie. Dzieli się na wspólnoty: miejscowe, regionalne, narodowe i międzynarodowe. Na każdym poziomie stoi Rada i przełożony wybrani przez wspólnotę.

Reguła i życie braci i sióstr Zakonu św. Franciszka polega na tym: wypełniać zasady zawarte w Ewangelii świętej na wzór świętego Franciszka, który postawił Chrystusa w centrum swojej więzi z Bogiem i w swym odnoszeniu się do ludzi (por. Reguła, rozdz. 2).

Bliższe informacje umożliwiające nawiązanie kontaktu z Franciszkańskim Zakonem Świeckich w Polsce można otrzymać w każdym franciszkańskim klasztorze.

Spotkania w naszej parafii

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Duchowością Świeckich Franciszkanów.

Nasza Wspólnota FZŚ przy parafii NMP Ostrobramskiej istnieje od roku 1991.

Spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17:30 na Adoracji  i o godz. 18.00 na  Mszy Świętej, odprawianej w intencjach wspólnoty.

Spotkanie formacyjne odbywają się w salce przy kancelarii w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 16:00.

Asystentem duchowym naszej wspólnoty jest o. Paweł Kaczorek OFMCap; został on mianowany przez Ministra Prowincjonalnego o. Łukasza Woźniaka OFMCap

 

Rada naszej wspólnoty:

s. Wiesława Piłat – Przełożona ( tel. 783 106 242; tel. dom. – 89 533 49 29 )

s. Irena Całkowska – Z-ca Przełożonej ( tel. 603 653 758 )

Odpust Zupełny dla FZŚ

28.04 – bł. Lichezjusz I Tercjarz

15.05 – św. Małgorzta z Kortony

2.08 – Matki Bożej z Porcjunkuli

11.08 – św. Klara z Asyżu

28.08 – św. Ludwik król Francji

4.09 –  św. Róża z Viterbo

9.09 – bł. Aniela Salawa – patronka FZŚ w Polsce

4.10 – św. Franciszek z Asyżu

17.11 – św. Elżbieta Węgierska

29.11 – Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

8.12 – Niepokalane Poczęcie NMP

O Seraficki Ojcze – wezwał Cię Zbawiciel, byś według Ewangelii ułożył swe życie.

Wstaw się za nami do Pana naszego, byśmy Cię naśladując żyli w łasce Jego.

Pokój i Dobro.

Dodaj komentarz