Zasady i obowiązki

Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, rekolekcje, spowiedź, Komunia Święta, codzienna modlitwa), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.

Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

1. Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie. Katecheta wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Brak zgody oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

2. Świadectwo chrześcijańskiego życia. Dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc. Brak właściwego świadectwa oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok.

3. Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać (na formularzach znajdujących się w materiałach dla kandydata lub według tego wzoru) w ciągu siedmiu następujących po spotkaniu dni. Usprawiedliwienia można składać w kancelarii lub zakrystii na ręce jakiegokolwiek kapłana czy brata. W razie niepokonalnych trudności w czasowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym telefonicznie księdza prowadzącego przygotowanie.

4. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio na spotkaniu (np.: rozmowy, śmiechy, przepychania, przeszkadzanie innym, niewykonywanie poleceń prowadzącego) może zostać wyproszony. Sytuację taką traktuje się jako nieobecność na spotkaniu bez możliwości usprawiedliwienia.

5. Kandydat powinien wykazać się znajomością pytań katechizmowych, pacierza oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie w szkole.

6. Kandydat do bierzmowania otrzymuje na spotkaniu materiały do osobistej pracy. Brak systematycznej pracy w oparciu o materiały powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Osoby nieobecne na spotkaniu obowiązane są w najbliższym możliwym czasie odebrać swoje materiały w kancelarii parafialnej.

7. Spotkania wszystkich kandydatów odbywać się będą przeciętnie raz w miesiącu w kościele parafialnym. Kandydatom opuszczającym spotkania (nawet po usprawiedliwieniu) możliwe jest przydzielanie dodatkowych zadań dla uzupełnienia braków. Obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.

8. Spotkania w małych grupach, odbywać się będą raz w miesiącu. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach w małej grupie powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać.

9. Do Świąt Boże Narodzenia należy przekazać aktualne świadectwo chrztu oraz opłacić kurs: 50 zł.

10. Dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

Dodaj komentarz